English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

GIỚI THIỆU GÓI CAM KẾT SỐ 9 VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN

Từ 1995 đến nay (tháng 3/2015), Việt Nam đã tham gia và ký kết 9 gói cam kết về dịch vụ (khoảng trên 100 phân ngành các loại dịch vụ) trong khuôn khổ Hiệp định khung về Thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS), trong đó có các phân ngành về dịch vụ logistics. Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị bản chào cho Gói cam kết số 10 (128 phân ngành) với mức độ mở cửa thị trường dịch vụ sâu rộng hơn nhằm tiến tới AEC vào cuối 2015. Trong Gói cam kết số 10 sắp tới tập trung chủ yếu là thay đổi về Hiện diên thương mại (Commercial presence) để bên nước ngoài có vốn góp lên bằng 70% vốn góp trong liên doanh ở các phân ngành dịch vụ.

dich vu logistics gscvn

           

            Hiệp hội xin giới thiệu Gói cam kết số 9 về dịch vụ logistics của Việt Nam trong ASEAN để các Hội viên nắm vững khi thực hiện.

            Trong Gói cam kết số 9, ngoài các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ vận tải ở các Gói cam kết trước đó, Việt Nam cam kết:

            - A. Dịch vụ vận tải biển quốc tế (trừ vận tải ven biển) (CPC 7211,7212) : Không hạn chế mức vón góp của bên nước ngoài trong liên doanh tối đa là 70% như cam kết trước đó, mà các nhà cung cấp dịch vụ có thể thành lập công ty với vốn pháp định là 100%.

            - Dịch vụ Thuê tàu định hạn (CPC 7213): Hạn chế vốn góp bên nước ngoài trong liên doanh tối đa là 70% vốn pháp định.

            - Dịch vụ Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tàu biển (CPC 8868): Hạn chế vốn góp bên nước ngoài trong liên doanh tối đa là 70% vốn pháp định.

            - Dịch vụ Đại lý hải quan (Customs Clearnce Services): Vẫn cam kết như trước đây trong WTO, có nghĩa là vẫn phải liên doanh với vốn góp bên ngước ngoài không hạn chế.

            - Dịch vụ Đại lý tàu biển (Maritime Agency Services , CPC 7454): Vẫn theo quy định của Nghị định Chính phủ, nghĩa là vẫn phải liên doanh với vôn góp bên nước ngoài tối đa là 49%.

            - Dịch vụ Container Station and Depot : Từ ngày 11 /1/2014 không hạn chế (none). Chú thích Container station and depot services có nghĩa là các hoạt động bao gồm lưu giữ container dù là trong khu vực cảng biển hoặc trong khu vực ngoài cảng biển nhằm mục đích đóng hàng/dỡ hàng hóa ra khỏi container, sửa chữa và khôi phục container để đóng hàng vận chuyển.

            - B. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa (CPC 7221, CPC 7222), dịch vụ duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tàu chở hàng/khách: Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 51% .

            -E. Dịch vụ vận tải đường sắt:

 

.Vận tải hành khách (CPC 7111): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 51% . -.Vận tải hàng hóa (CPC 7112): loại bỏ quy định về liên doanh, cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (none).

.Dịch vụ Pushing and towing services (CPC7113): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 51%.

.Dịch vụ Maintenance and repair of rail transport equipment (CPC8868): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 51%.

.Dịch vu Supporting services for rail transport services (CPC743): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 51%.

            -F. Dịch vụ vận tải đường bộ: (CPC7121 + 7122) và CPC 7123) (Vận tải hành khách và vận tải hàng hóa): Từ 11/1/2007, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh với vốn góp không quá 49% để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách. Còn từ 11/1/2014, tùy thuộc vào yêu cầu thực tế, có thể thành lập liên doanh với vốn góp bên nước ngoài không quá 70% để vận chuyển hàng hóa nhưng 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam.

            .Dịch vụ duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vận tải đường bộ (CPC 6112 +8867): Bên nước ngoài phải thành lập liên doanh với vốn góp không quá 51%:

            -H. Các dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải:

 

            .Dịch vụ Maritime cargo handling services: (CPC741): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 49%:

           .Dịch vụ Container handling services, except services provided at airports (part of CPC 7411): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 50%.

         .Dịch vụ Container handling services (CPC7411): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 50%.

            .Rail handling services (part of CPC741): Bên nước ngoài phải liên doanh với vốn góp không quá 70%.

            . Các dịch vụ Storage and warehouse services (CPC 742), Dịch vụ Freight transport agency services (CPC 748) (excluding road transport), và các dịch vụ khác (part of CPC 749 : bao gồm các hoạt động kiểm tra B/L, dịch vụ môi giới hàng hóa, kiểm tra hàng hóa, cân, lấy mẫu, tiếp nhận và chấp nhận cước phí và các dịch vụ chuẩn bịchứng từ vận tải ) : Tất cả cac dịch vụ này đêu: Không hạn chế. Có nghĩa là được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

            . Dịch vụ Ship broking services: Chưa cam kết ở Mode 1 (Cung cấp dịch vụ qua biên giới) và Mode 3 (Hiện diện thương mạ)i: Không cho phép liên doanh hay thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

           

Nguồn: Tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải cung cấp ngày 19/3/2015..