English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

Tính toán chi phí trọng lượng cho vận tải hàng không

CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG TÍNH CƯỚC

Có 2 cách để xác định trọng lượng tính cước cho hàng hoá như sau:

  - Cách 1: Tính theo trọng lượng thực tế (ĐVT: Kg)

   Với cách tính này, hàng hoá sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế.

 -  Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi (ĐVT: Kg)

Điều khoản thương mại quốc tế 2010

banner incoterms2010 01

Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.