English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi chính là nền tảng và nguyên tắc cho những chính sách, hành động và ứng xử của chúng tôi đối với Khách hàng, Đối tác, Nhân viên và Xã hội.

- Tôn trọng: GSC đặt sự tôn trọng những mối quan hệ nội tại cũng như bên ngoài của mình lên hàng đầu, bao gồm Đồng nghiệp trong GSC, GSC với Khách hàng và GSC với Đối tác.

- Thịnh vượng: Công ty GSC luôn hướng tới sự An cư – Lạc nghiệp cho từng cán bộ công nhân viên của mình, đặt mục tiêu đem lại niềm tin và hạnh phúc cho gia đình của cán bộ công nhân viên.

- Minh bạch: Các chính sách, chế độ và chế tài của GSC đều được xây dựng dựa trên nền tảng minh bạch, công khai, rõ ràng và công bằng.

- Tuân thủ: Công ty GSC luôn tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam, cũng như hoạt động dựa trên những quy trình – quy chế đã định của mình.

Core values gscvn